Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Vincze József polgármester polgarmester@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Kozma Miklós alpolgármester kozma.miklos@alsonemedi.hu 30-9657-813
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444 
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kiss Miklós kiss.miklos@alsonemedi.hu 20-3238-743
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu 30-966-5550
Szántó Erzsébet szanto.erzsebet@alsonemedi.hu 20-4264-153
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Zsin Géza zsin.geza@alsonemedi.hu 70-771-2385

 


Bizottságok

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság tagjai:

Dr. György Balázs elnök

Józan Menyhért 

Szabó Kálmán

Szántó Erzsébet 

Dr. Tüske Zoltán

Suplicz Zsolt

Sándor Miklós

A Bizottság tagjai:

Szántó Erzsébet elnök

Dr. György Balázs 

Török Lajosné 

 Zsin Géza 

Kiss Istvánné

Palánszky Tamás

Szabó Éva

A Bizottság tagjai:

Zsin Géza elnök

Kiss Miklós 

Szabó Kálmán 

Török Lajosné 

 Bálint Sándor 

ifj. Marosi Boldizsár 

Tüske Tamás 

PJÜT Bizottság
KESZ Bizottság
TKM Bizottság
     
Korábbi PJÜT ülések
Korábbi KESZ ülések
Korábbi TKM ülések

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről


A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

LETÖLTÉS

A Képviselő-testület ülései:

 

 

2018. december 13.

Meghívó

Tervezett napirend:

Napirend előtt: A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2018. évi költségvetési évről, 2019. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

4.) „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

5.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

6.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

7.) Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

8.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

9.)  A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

10.) Telephely engedélyekkel kapcsolatos kérdések (salakválogató létesítés, pékség) - 1.   2.

Zárt ülés:

11.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. november 28.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Dr. Farkas Gábor tervező településközpont beépítési terv bemutatója

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója

4.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

5.)  Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása   2.

6.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve

7.) ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása lsd. 6.sz. napirendi pontot

8.) Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés: 1.   2.   3.  

9.) Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja

10.) Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása

11.) Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

12.) 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv

13.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

14.) A 2018. évi költségvetés IV. módosítása: szöveges résztáblázatok   

15.) Tájékoztató az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról

16.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések

17.) Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz

18.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

19.) Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása

20.) Adásvételi szerződés módosítása

21.) 4604 jelű országos közút elnevezése

22.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

23.) Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása

24.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

25.) Egyebek

Zárt ülés:

26.) Helyi kitüntetésről szóló javaslatok véleményezése

27.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)

 

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. november 07.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Orvosi rendelő kivitelezői szerződés módosítása

2.) Belterületbe csatolási kérelem (080/11 hrsz)

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. október 30.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) HÉSZ véleményezése

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

3.) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

4.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

5.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

6.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

7.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

9.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása  

10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

11.) Egyebek

Zárt ülés:

12.) Lakáscélú támogatások kifizetésének utólagos jóváhagyása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. szeptember 26.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

2.) AVE támogatási kérelme

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai 

4.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

5.) Némedi Kincskeresők címerhasználati kérelme

6.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

7.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

8.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

9.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

10.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

11.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

12.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása 1.  2. 

13.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása   1.  2. 

14.) 2018. évi költségvetés III. módosítása   1.  2.  

15.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

16.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

17.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

18.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

19.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

20.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

21.) Téli síkosságmentesítés

22.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

23.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

24.) Egyebek

Zárt ülés:

25.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

26.) Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. szeptember 20.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Önkormányzati tulajdonú „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén„  pályázathoz  önerő biztosítása

 

 


 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. szeptember 06.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való induláshoz önerő biztosítása


 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. augusztus 01.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása

3.)  „Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4.) „Északi kerékpárút építés VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról”

5.) Haraszti úti járdaépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása

6.) Temető kerítésépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása

7.) Déli (belterületi) kerékpárút építés tervező kiválasztása

8.) ÁSZ-hoz benyújtott intézkedési terv módosítása

9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó telekalakítási döntés (Birgejárás)

10.) Belterületbe vonási kérelem

Pótanyagok: PJÜTB kivonat 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. június 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

2.) Beszámoló a település közbiztonságáról

3.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ módosítása

5.) Helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása

6.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2017-2018-as nevelési évről

7.) Állami Számvevőszék V-079358. számú ellenőrzés megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása

8.) A DAKÖV Kft. beszámolója (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság)

9.) 2018. évi költségvetés II. módosítása

10.) HÉSZ tervező személyében történő változás

11.) Alsónémedi Vízisport Egyesület támogatása

12.) Polgármesteri keret „egyéb” szervezetek támogatására

13.) Települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata előterj.  -  felülvizsgálati anyag

14.) Belterületbe csatolási kérelem (081/135-138 hrsz) – véleményezés

15.) A Polgármesteri Hivatal irattárazása, munka elvégzőjének kiválasztása – véleményezés/files/statics/testuleti_meghivok_es_anyagok/2018_/2018_05_30_/bazisallomas.pdf

16.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

17.) Egyebek

Zárt  ülés:

18.) Ingatlan ügyek

Pótanyagok:  TKMB kivonat  -  KESZB kivonat  -  PJÜTB kivonat  -  folyószámlakivonat  -értékpapír kimutatás

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt kivonatok

2018. május 30.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde kialakítása – tervbemutató

2.)  Orvosi rendelő építésével kapcsolatos szóbeli beszámoló

3.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár hangtechnika kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Színpadtechnika (fény, függöny, vetítés) kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

5.) Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés, bővítés kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

6.) Tájékoztatás az Alsónémedi Vizisport Egyesület működéséről (szóbeli)

7.) Telekom kérése bázisállomás létesítésére (Nagygödör tér, víztorony)

Zárt ülés:

8.)  A 96/2018. (IV. 19.) önkormányzati határozat módosítása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

zárt határozatok

 

Képviselő-testület 2018. évi korábbi ülései

 

Képviselő-testület 2017. évi ülései


Képviselő-testület 2016. évi ülései


Egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről

 

A Képviselő-testület 2011.01.12-2015.12.10-e közötti üléseinek dokumentumai.

A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei és anyagai, valamint az "új" Képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvei és anyagai az Önkormányzati archivum, Választás 2010 menüpont alatt érhetők el!

A Képviselő-testület döntései:

Határozatok:  2007.  2008.  2009.   2010.   2011.  2012. 2013.  2014.  2015.

2016.   2017.


Képviselő-testület és Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu

Keresés
 


 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2018 minden jog fentartva – oldaltérkép